PEKLO HOTEL PRO DĚTI

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Vážení hosté,

jsme rádi, že jste si se svými nejmenšími vybrali právě náš hotel pro svou rekreaci a odpočinek. Vzhledem k tomu, že si v našem hotelu zakládáme na maximálním zabezpečení osobních údajů, připravili jsme pro Vás tyto zásady, kterými se Vám pokusíme co nejsrozumitelněji vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od Vás v souvislosti s ubytováním v našem hotelu získáme.

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, je společnost Mountain Development s.r.o. IČO: 08782440, se sídlem č.ev. 960, 468 44 Josefův Důl (dále jen „Společnost“).

Kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů v naší Společnosti jsou: info@hotelpeklo.cz, telefonní číslo: 777 18 15 16

A teď k tomu, za jakým účelem a jaké osobní údaje vlastně naše Společnost zpracovává:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a řádného plnění závazků plynoucích ze smlouvy o ubytování uzavírané mezi Vámi, jakožto hosty a naší Společností, jakožto poskytovatelem ubytování, potažmo hotelových služeb jako takových. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to buď osobně na recepci, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu při uzavírání rezervací. Abychom Vám mohli naše služby poskytnout, potřebujeme od Vás znát Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací adresu, případně jiné). V případě, že nám poskytnete Vaše osobní údaje a následně nedojde k uzavření smlouvy a k faktickému čerpání hotelových služeb, Vaše osobní údaje nadále neuchováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností a zároveň nezpracováváme žádné další osobní údaje, které nezbytně nepotřebujeme.

Kromě toho, že osobní údaje zpracováváme k tomu, abyste mohli čerpat hotelové služby, vedeme také evidenci údajů o ubytovaných hostech, a to ve formě knihy hostů – tímto způsobem jsme schopni zajistit řádné plnění našich závazků ze smlouvy (např. monitorování obsazenosti hotelu).

Shora uvedené osobní údaje budeme uchovávat, resp. zpracovávat nejen po dobu Vašeho pobytu, ale také do skončení reklamační lhůty, resp. lhůty, ve které mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky související s poskytovanými hotelovými službami.

Naše společnost je dále povinna ohlašovat údaje o ubytovaných hostech, kteří nejsou státními příslušníky České republiky, orgánům veřejné správy, tedy zejména cizinecké policii podle § 102 zákona č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údajem jsme povinni uchovávat po dobu 6 let od ubytování.

Naše Společnost dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností vztahujících se k výběru místních poplatků (ubytovacích a lázeňských), které jsme povinni platit za každého ubytovaného hosta.

Kromě výše uvedených účelů zpracování zpracováváme osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu a tyto jsme povinni uchovávat po dobu 10 let.

Poskytnutí osobních údajů je sice zcela dobrovolné, ale je současně podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování a souvisejících hotelových služeb – bez Vašich osobních údajů nemůžeme smlouvu uzavřít ani Vám nemůžeme poskytovat hotelové služby. Současně Vám ale sdělujeme, že v případě jejich poskytnutí tyto osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem, než který je popsán výše.

V žádném případě nebudeme Vaše osobní údaje předávat mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci a toto ani do budoucna neplánujeme.

Jako subjekt údajů, tedy fyzická osoba, o níž jsou osobní údaje zpracovávány, máte k Vašim osobním údajům pochopitelně řadu práv, jejichž výkon Vám chceme co nejvíce usnadnit. Mezi tyto práva patři:

  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že máte právo žádat, abychom Vám poskytli informace o tom, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme, a to formou výpisu.
  2. Právo na opravu osobních údajů – to znamená, že máte právo na to, aby osobní údaje, které z výše uvedených účelů zpracováváme, byly přesné, aktuální, úplné. Pokud byste zjistili, že tomu tak není, požádejte o jejich opravu nebo aktualizaci – obratem zjednáme nápravu!
  3. Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut) – to znamená, že jsme povinni výmaz provést v případě, že zpracováváme osobní údaje po dobu delší, než je uvedeno výše, anebo pokud bychom k takovému zpracování neměli platný právní titul. Dále sdělujeme, že nemůžeme výmaz provést v případech, kdy je zpracování prováděno na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti, a to ani, pokud to budete požadovat – v takovém případě Vás o tomto budeme do jednoho měsíce informovat s uvedením důvodu.
  4. Právo požadovat omezení zpracování – to znamená, že máte nárok na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost svých osobních údajů, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a nedošlo současně k výmazu, anebo jste vznesli námitku proti zpracování – v takovém případě provedeme omezení, které bude trvat do doby posouzení její oprávněnosti.
  5. Právo vznést námitku – to znamená, že jste oprávněni vznést námitku v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Pokud námitku podáte v souvislosti se zasláním obchodního sdělení, této vždy vyhovíme. Pokud neprokážeme, že naše oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, dále Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme.
  6. Právo odvolat souhlas se zpracováním – to znamená, že jste oprávněni kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kde je Váš souhlas vyžadován (např. zasílání obchodních sdělení).
  7. Právo podat stížnost dozorovému úřadu – to znamená, že jste oprávněni obrátit se v případě naší nečinnosti trvající déle než jeden měsíc na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Naše Společnost neprovádí žádná zpracování, která by byla založena na automatizovaném rozhodování.

Veškerá výše popsaná práva můžete uplatňovat osobně na recepci našeho hotelu, kde pověřený zaměstnanec ověří Vaši totožnost podle příslušného dokladu totožnosti a bude Vám současně sdělen termín vyřízení Vaší žádosti. Pokud byste si však přáli uplatnit svá práva elektronicky, musíme si být jistí, že jste to skutečně Vy. V takovém případě můžete žádost zaslat na emailovou adresu info@hotelpeklo.cz a e-mail opatřete platným elektronickým podpisem, který je pro nás dostatečným důkazem o totožnosti žadatele, anebo vlastníte-li datovou schránku, můžete žádosti zaslat do naší datové schránky ID: 9acjwp9.

V případě, že bychom si nebyli stoprocentně jistí o Vaší totožnosti, jsme oprávněni (a koneckonců pro zachování maximální míry ochrany, i povinni) požádat Vás o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení Vaší totožnosti.

Kromě toho, že zpracováváme osobní údaje v souvislosti s poskytováním hotelových služeb, provozujeme také dohledové kamery v oblastech našeho hotelu. Tyto kamery provozuje naše Společnost, aby bylo zajištěno bezpečí hostů – zejména těch nejmenších a také Vašeho majetku. V každé oblasti, která je pod kamerovým dohledem, je na zřetelném místě vyobrazena cedulka s informacemi o správci a textem. Zaměstnanci hotelu Vám na požádání poskytnou bližší informace o kamerovém systému.

Naši zaměstnanci jsou důkladně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou připraveni poskytnout Vám potřebná vysvětlení a součinnost. Rozsah, účel a zásady zpracování osobních údajů hostů jsou umístěny také na recepci a v každém hotelovém pokoji, takže je budete mít k dispozici po celou dobu svého pobytu. Vaše bezpečnost je pro nás prvořadá.