PEKLO HOTEL PRO DĚTI

Všeobecné obchodní podmínky

Pro rezervaci je nutné složit zálohu ve výši jedné poloviny ceny pobytu. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele, společnosti Mountain Development s.r.o., IČO: 08782440, se sídlem
č.ev. 960, Josefův Důl 468 44 (dále jen „Hotel Peklo“) rezervovat pro klienta (dále také jako „ubytovaný“) dohodnutý počet ubytovacích míst v určeném termínu a závazek ubytovaného tuto rezervaci v určeném termínu využít. Při zrušení pobytu více než třicet (30) dní před nástupem je účtován storno poplatek ve výši 20% z ceny pobytu. Při zrušení pobytu méně než třicet (30) dnů před nástupem je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu.

COVID období: V případě, že dojde k zákazu poskytování ubytovacích služeb, bude Vaše rezervace včetně uhrazené zálohy přesunuta na nový termín.

Doplatek ceny pobytu probíhá převodem před nástupem. Při předčasném odjezdu klienta ze závažných důvodů je ubytovanému účtován storno poplatek ve výši zbývající ceny zájezdu; po dohodě je možné refundovat ve formě kreditu neodebranou stravu od následujícího stravovacího cyklu. Vyjímkou jsou akční pakety a pobyty pořádané třetí stranou.
V hotelu lze platit hotovostí nebo platební kartou.
Storno podmínky pro organizované pobyty jsou smluvní. Organizované pobyty jsou pobyty s počtem osob čítajícím více než 42 technicky dospělých /6dospělých = 10dětí/ a pro tyto pobyty je k dispozici pořadatelský ceník s množstevní cenovkou účtovanou při splnění kritéria obsazenosti pobytu. Stornopodmínky pro akční, balíčkové a promotermíny jsou podmíněné stornopojištěním na celou částku turnusu - u akčních termínů je u nepojištěné rezervace vždy storno 100% ceny pobytu. Na pobyt nemohou být přijaty samostatné dospělé osoby bez dětí, které by byly bez jasné vazby na jinou ubytovanou rezervaci s dětmi v termínu jejich ubytování.

Ceny nezahrnují lázeňské poplatky a poplatek za služby Aquabaru. Ceny jsou smluvní. Ceny zde uvedené obsahují DPH platnou do 31.12.2022. Pokud se DPH v následujícím období zvýší, tak pro pobyty uskutečněné v tomto období bude na místě při příjezdu provedeno daňové vyrovnání z celkové ceny tak, aby bylo DPH v zákonné výši.
Miminko nad 1,99let je automaticky klientem na snídani. Tato snídaně nemusí být součástí Vaší kalkulace a bude hrazena při příjezdu v hotovosti dle aktuálního věku dítěte.
Minimální požadavek na stravu je snídaně. I při objednané snídani není problém si doobjednat a doplatit polopenzi nebo plnou penzi (vždy ale nejpozději do 19:30 v den nástupu)
Ceny pro rok 2023 se stanoví od 1.12.2022, rezervace jsou sjednávány pouze orientačně s příslibem, že se cena meziročně navýší maximálně o 10 procent.
Cena platí při splnění kritéria obsazenosti pokoje. V případě, že kapacita pokoje nereflektuje na objem objednávky, je doúčtován doplatek na neobsazené lůžko do výše předjímané kapacity pokoje.
V případě nepřepokládaných změn na straně klienta se uhrazená záloha stává jistinou jeho nedojezdu a v případě storna bude klientovi vrácena záloha snížená o storno poplatek v příslušné výši. Proti stornu zájezdu doporučujeme klientovi pojistit se „proti stornu zájezdu“ (např. ERV atd.). Při týdenní rezervaci se jedná o veskrze banální částky pojistného, a to ve výši cca 100,- Kč a pojišťovny v případě nedojezdu klientovi refundují až 80% uhrazené ceny. Při hospitalizaci klienta, úmrtí v rodině či vážného onemocnění pak Hotel Peklo refunduje cenu nehrazenou pojišťovnou ve formě kreditu pro nový zálohou podchycený a pojištěný termín, takže nedochází k žádné finanční újmě na straně marodícího klienta.


Pokud je po dohodě s klientem nalezen adekvátní náhradník, manipulační poplatek za provedení přerezervace činí 150CZK (= úhrada nákladů spojených s vytvořením rezervace pro náhradníka). Tento poplatek bude klientovi stržen ze složené zálohy. Náhradníka lze nalézt i na část pobytu, přerezervaci pak lze provést i parciálně. 

Hromadná rekreace rodičů a dětí je činnost epidemiologicky závažná a jako s takovou je třeba s ní zacházet - zdraví našich klientů je pro nás velice důležité a proto prosíme rodiče, aby v případě, že jejich dítě je imunitně kompromitováno, zvážili preventivní podávání probiotik před nástupem na pobyt a to v délce minimálně 10ti dní před nástupem.

Přerezervované rezervace se skládají jako nové - kredit snížený o stornopoplatek je vždy využit až jako bezhotovostní kredit u doplatku pobytu u příjezdu - nová rezervace dává možnost klientovi pojistit se proti stornu zájezdu. 

U již přerezervovaného pobytu není další převod ani refundace možná - u opodstatnitelných případů je u stornování pobytu déle než 30dní před nástupem možné sjednat vydání voucheru/certifikátu na částku sníženou o manipulační poplatek 150CZK Kč/rezervace, vouchery jsou vydávány s roční platností od data prodeje a jsou převoditelné/na doručitele.


Klient, u kterého se projeví známky infekčního onemocnění má povinnost hlásit tuto skutečnost bezodkladně - u hromadných rekreací vedoucímu pobytu a u pobytů individuální rekreace na recepci. Klient, u něhož bude shledáno podezření na povahu onemocnění infekčního charakteru /bez vyjímek u zvracení a střevních obtíží, které jsou jako suspektně infekční brány vždy/, bude s ohledem na zdraví jeho a ostatních účastníků a dikci zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb. na pobytu žádán, aby pobyt neprodleně ukončil, či aby doložil možnost setrvat dále na pobytu na základě potvrzení o bezinfekčnosti vydaného lékařem a to k aktuálnímu datu.

V případě odjezdu z již probíhajícího pobytu z důvodů infekčního onemocnění je možné sjednat výjimku ze storno podmínek a klient může zažádat o refundaci neodbydlených dní /neodebraná strava od následujícího stravovacího cyklu a polovina částky za ubytování od následujícího hotelového dne/ - v odůvodněných případech je refundace činěna až na základě potvrzení od lékaře. Vyjímkou jsou akční pakety a pobyty pořádané třetí stranou.

K formálním náležitostem zahraničního platebního styku uvádíme:
U plateb zálohy a faktur ze zahraničí je třeba uvést kód (tzv. SWIFT kód) a přesnou adresu banky příjemce + číslo a název účtu.

Coby plátce můžete provést platbu bez výloh pro příjemce (dispozice OUR ), k tíži plátce jsou následně účtovány bankovní výlohy zahraniční banky i banky příjemce. Platby s jiným kodem než OUR, generující bankovní poplatky na straně společnosti Mountain Development s.r.o., budou budou natíženy jen ve výši po odečtení bankovního poplatku. Europlatby, které generují poplatek na straně společnosti Mountain Development s.r.o. budou natíženy jen ve výši po odečtení bankovního poplatku.


Závěrečná ustanovení
V případě reklamace služeb je klient povinen tuto uplatnit u ubytovatele bezodkladně po té, co zjistí vady či nedostatky, a to přímo v provozovně (v hotelu), popř. písemně nebo elektronicky nejpozději do 48 hodin po skončení ubytování. Na reklamace učiněné později nebude brán zřetel.
Klient je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu subjektu určenému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je v tomto případě:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/cs


Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
Klient bere na vědomí, že v souladu s ustanovení § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, klientovi (ubytovanému) jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení (Hotel Peklo) poskytuje plnění v určeném termínu.
Klient uděluje ubytovateli v souladu s § 5 odst. 4 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to konkrétně: jméno a příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje (email, telefonní číslo).
Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ubytovatelem, a to pro účely plnění povinností ze smlouvy uzavřené s klientem, jakož i k následné komunikaci s klientem, nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení písemně či elektronicky.
Klient souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, a to na dobu neurčitou případně do doby, než klient tento souhlas písemně nebo elektronicky odvolá.
Klient má právo požádat ubytovatele, aby mu sdělil informace o zpracování svých osobních údajů.
Klient výslovně souhlasí, aby mu ubytovatel zasílal obchodní sdělení a nabídky služeb na elektronickou adresu, kterou klient uvedl. Tento souhlas lze kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolat.